خپرونه

One UN for Afghanistan

31 August 2020
Document

خپور شوی له

د کرنی او خوراکی توکو اداری
د کار نړیوال سازمان
د کډوالۍ نړیوال سازمان
د بشری مرستو د همغږۍ دفتر
د ملګرو ملتونو د ښځو برخه
د ملګرو ملتونو د استوګنځی پروګرام
یوناما
د ملګرو ملتونو پراختیایی پروګرام
UNDSS
UNEP
یونسکو
د مهاجرو چارو کښی د ملګرو ملتونو عالی کمیساری
یونیسف
د ملګرو ملتونو د ماینونو لیری کولو ادا
د مخدره توکو او جرایمو پر وړاندی د ملګرو ملتونو د مبارزی دفتر
د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر
UNV
د خوراک نړیوال پروګرام
د روغتیا نړیواله اداره
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 1799

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو