دفتر هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در افغانستان

هماهنگ کننده‌ی مقیم و بشردوستانه ملل متحد در افغانستان به عنوان نماینده‌ی تعیین شده دبیرکل ملل متحد در این کشور،  مشارکت ملل متحد در فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در کشور را هدایت و رهبری می کند.

هماهنگ کننده‌ی مقیم و بشردوستانه ملل متحد موظف است  تا از هماهنگی فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه ملل متحد، حمایت موثر از ارزشها، استنداردها، اصول ملل متحد و فعالیت‌های که با بالاترین سطوح دولت انجام می شوند اطمینان حاصل کند.

هماهنگ کننده مقیم ملل متحد در افغانستان

آقای دانیل پیتر اِندریس به عنوان معاون نماینده خاص سرمنشی و موقتاً به صفت هماهنگ کننده مقیم و بشردوستانه برای افغانستان تعین شده است.

آقای اِندریس دارای تجربه کاری گسترده ۳۲ ساله با ملل متحد می باشد. در گذشته، موصوف به عنوان هماهنگ کننده بشردوستانه منطقوی برای افریقای شرقی خدمت نموده و همچنان در سمت نماینده کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) در عراق ایفای وظیفه کرده است.

آقای اِندریس چندین پُست ارشد را در کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) به شمول رئیس روابط خارجی در مقر سازمان، رئیس محافظت داخلی، و رئیس چهارچوب گسترده کمک ها به مهاجرین، مستقر در ژنیو احراز نموده است. همچنان، نامبرده منحیث معاون نماینده کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین (UNHCR) از سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۵ کار کرده که در این سمت دیدگاه ویژه و درک ژرف از وضعیت افغانستان کسب کرده است.

آقای اِندریس افزون بر آلمانی که زبان مادری وی است، در زبان های انگلیسی و فرانسوی مسلط است. او دارای مدرک علوم سیاسی و حقوق از دانشگاه مونیخ آلمان است.

DRSG Daniel Peter Endres

آقای دانیل پیتر اِندریس

معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و موقتاً به صفت هماهنگ کننده مقیم و امور بشردوستانه