ملل متحد در افغانستان

Wakhan National Park, Afghanistan
تصویر: © UNDP Afghanistan

افغانستان در تاریخ ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶، به عنوان  دولت شاهی افغانستان به‌گونه رسمی به ملل متحد پیوست.

افغانستان به عنوان یکی از نخستین اعضای ملل متحد، در سازمان جهانی از طریق فرهنگ متنوع و منحصر به فرد خود، مشارکت داشته است.

در حال حاضر ۲۴ نهاد ، بودجه و برنامه  ملل متحد در تیم کشوری ملل متحد وجود دارد که ۲۰ نهاد آن در افغانستان مستقر است. هدف و کار کلی تیم کشوری ملل متحد در قالب "یک ملل متحد" برای افغانستان شرح داده شده است.

 

دستاوردها

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: