اقدامات ما در راستای اهداف توسعه پایدار در افغانستان

چگونگی حمایت ملل متحد از اهداف توسعه پایدار در افغانستان

دولت افغانستان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقداماتی را روی دست گرفته و در این زمینه متهد است. وزارت اقتصاد، وزارتخانه اصلی و نقطه کانونی هماهنگی، نظارت و گزارش‌دهی بر اهداف توسعه پایدار افغانستان (A-SDGs) است. فرایند ملی شدن با شورای عالی وزیران برای اطمینان از اجرای برنامه‌های A-SDG و همکاری قوی‌تر با بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های اجتماعی هماهنگ است. دولت افغانستان در مرحله نهایی شدن ملی شدن A-SDG ها، اهداف و شاخص‌های آنهاست. پروگرام انکشافی ملل متحد در کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار است.

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: