بیایید در راستای اهداف توسعه پایدار اقدام نماییم

اهداف توسعه پایدار نقشه‌راه دست‌یابی به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این اهداف به چالش‌های جهانی‌ای پاسخ می‌دهند که با آن‌ها رو به رو هستیم. آن‌ها فراخوانی جهانی برای اقدام در راستای پایان بخشی به فقر، محافظت از کره زمین، و اطمینان از دست‌یابی همه مردم به صلح و رفاه هستند. اطلاعات بیشتری کسب و اقدام کنید.

همین امروز شرکت کنید.

درباره راه‌هایی که شما می‌توانید به ما برای ترویج آگاهی یاری برسانید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چگونه میتوانید شرکت کنید