تماس با ما

دفتر هماهنگ کننده مقیم
محوطه یونوکا
ناحیه نهم، جاده جلال‌آباد
کابل أفغانستان

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

با نمایندگی‌های ما در تماس باشید

سازمان جهانی کار

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۰۴۹۳۷۷۵

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان

بخش بانوان ملل متحد

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۲۸۴۱۹۹۳۴

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد

Palais des Nations,8-14,
Ave.de la Paix,1211 Geneva 10
سویدزرلند
شماره تماس: ۰۰۴۱۲۲۹۱۷۱۲۳۴

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان
پست بکس: ۱۷۷۲
شماره تماس:
۰۷۹۴۵۸۵۶۲۶

دفتر خدمات پروژه ملل متحد

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۱۶۹۵۴۹۲

سازمان بهداشت جهانی

محوطه دفاتر ملل متحد در افغانستان (UNOCA)
ناحیه نهم، جاده جلال آباد
کابل افغانستان
شماره تماس: ۰۷۰۰۰۴۵۲۷۶