زمونږ سره اړیکه ونیسئ

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استوګنې د همغږۍ دفتر
د یونوکا سیمه
جلال اباد سړک
کابل - افغانستان

مونږ په ټولنیزو رسنیو کښی تعقیب کړئ

زمونږ.د ادارو سره اړیکه ونیسئ

د ملګرو ملتونو د ښځو برخه

په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د دفترونو محوطه (UNOCA)
د جلال اباد سړک
کابل - افغانستان
تلیفون: ۰۷۲۸۴۱۹۹۳۴

د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس

Palais des Nations,8-14,
Ave.de la Paix,1211 Geneva 10
Switzerland
T:+41 22 917 1234
F:+41 22 917 0057

د مخدره توکو او جرایمو پر وړاندی د ملګرو ملتونو د مبارزی دفتر

په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د دفترونو محوطه (UNOCA)
د جلال اباد سړک
پوسټ بکس: ۱۷۷۲
کابل - افغانستان
تلیفون: ۰۷۹۴۵۸۵۶۲۶

د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر

په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د دفترونو محوطه (UNOCA)
د جلال اباد سړک
کابل - افغانستان
تلیفون: ۰۷۹۱۶۹۵۴۹۲

د روغتیا نړیواله اداره

په افغانستان کې د ملگرو ملتونو د دفترونو محوطه (UNOCA)
د جلال اباد سړک
کابل - افغانستان
تلیفون: ۰۷۰۰۰۴۵۲۷۶