راځئ د دوامداره پراختیا اهدافو په لور ګام پورته کړو

دوامدار پراختیایی اهداف د ټولو لپاره د یوه روښانه راتلونکی لارښود دی. دغه اهداف نړیوالو ستونزو لکه فقر ته د پای ټکی ږدی، د ځمکی د کره څخه ساتنه کوی، او د ټولو وګړو په سوله او سوکالۍ کښی ژوند تضمینوی. نور زده کړئ او عمل وکړئ.

همدا نن کډون وکړئ

د ګډون کولو او دا غږ خلکو ته د رسولو لاری چاری زده کړئ

څنګه ګډون کوی شۍ