د دوامداری پراختیا اهدافو باندی زمونږ کار افغانستان

ملګری ملتونه څرنګه د دومداری پراختیا له اهدافو څخه ملاتړ کوی افغانستان

افغانستان د تلپاتې پرمختیایي اهدافو (SDGs) د لاسته راوړنو لپاره د خپلو ژمنو د تایید لپاره اقدام کړی. د اقتصاد وزارت د افغانستان د تلپاتې پرمختیایي اهدافو (A-SDGs) په اړه د همغږۍ، څارنې او راپور ورکولو اصلي مرکز او محور دی. د ملي کولو بهیر د وزیرانو له عالي شورا سره له نږدې همغږی شوی چې د افغانستان د تلپاتې پرمختیایي اهدافو (A-SDGs) پلي کیدل ډاډمن او له خصوصي سکتور، مدني ټولنې او ټولنیزو سازمانونو سره همکاري پیاوړې شي. د افغانستان د A-SDGs، داهدافو او شاخصونو د ملي کولو بهیر د وروستي کیدو په حال کې دی. UNDP د افغانستان د تلپاتې پرمختیایي اهدافو (SDGs) په اجراییه کمیټه کې د ملګرو ملتونو د سیستم استازیتوب کوي.

د دوامداری پراختیا اهداف په افغانستان کښی

تلپاتې پرمختیايي اهداف د فقر د پای ته رسولو، د ځمکې د چاپیریال او اقلیم د ساتلو لپاره د عمل کولو یوه نړیواله غوښتنه او ډاډ ترلاسه کول دي چې خلک هرچیرې کولی شي له سولې او هوساینې څخه خوند واخلي. دا هغه اهداف دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې کار پرې کوي: