5 نومبر 2020 - 25 نومبر 2020

‘Dedgah Zan’ Photo Competition 2020

During this time of COVID-19, lockdowns and increased domestic violence, how does an Afghan woman view herself? How does she want to be seen? And how does she want to be treated?

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

FAO, IOM, OCHA, UN Women, UN-Habitat, UNAMA, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNMAS, UNODC, UNOPS, WFP, WHO

د دوامداری پراختیا اهداف

د بی وزلۍ پای
د لوږی پای
روغتیا
باکیفیته زده کړی
د نابرابرۍ کمول
سوله، عدالت او پیاوړی نهادونه
د موخو لپاره ملګرتیا

د اړیکی معلومات

Communications.af@undp.org

ځای

Kabul
Jalalabad Road PD 9 - UNOCA Compound
Afghanistan
5 نومبر 2020 - 25 نومبر 2020

د نوښت په اړه