خپرونه

DRUG SITUATION IN AFGHANISTAN 2021

30 November 2021
UNODC Report

خپور شوی له

د مخدره توکو او جرایمو پر وړاندی د ملګرو ملتونو د مبارزی دفتر
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 2136

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو