د دوامداری پراختیا اهداف
16

سوله، عدالت او پیاوړی نهادونه

د دوامداره پراختیا لپاره د سوله ایزو ټولنو هڅول، عدالت ته د ټولو خلکو لاسرسی او حساب ورکوونکی اداری رامینځته کول