خپرونه

CIVILIAN CASUALTIES SET TO HIT UNPRECEDENTED HIGHS IN 2021 UNLESS URGENT ACTION TO STEM VIOLENCE – UN REPORT

26 July 2021
UNAMA

خپور شوی له

یوناما
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 1828
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 1808
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 1799

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو