نشریه

CIVILIAN CASUALTIES SET TO HIT UNPRECEDENTED HIGHS IN 2021 UNLESS URGENT ACTION TO STEM VIOLENCE – UN REPORT

26 July 2021
UNAMA

پخش شده از سوی

هیات معاونت ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :1694
File type: PDF
تعداد دانلودها :1686
File type: PDF
تعداد دانلودها :1671

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم