نشریه

CIVILIAN CASUALTIES SET TO HIT UNPRECEDENTED HIGHS IN 2021 UNLESS URGENT ACTION TO STEM VIOLENCE – UN REPORT

26 July 2021
UNAMA

پخش شده از سوی

هیات معاونت ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :2437
File type: PDF
تعداد دانلودها :2424
File type: PDF
تعداد دانلودها :2406

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم