د دوامداری پراختیا اهداف
12

بامسؤلیته تولید او مصرف

د دوامداره تولید او مصرف نمونو تضمینول