کیسه

”د خلکو او سیارې لپاره اقلیمي عمل: اوس یې وخت دی“

20 April 2021
Band Amir
تشریح: Band-e Amir, the first national park of Afghanistan
انځور: © UNDP Afghanistan

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

ملګری ملتونه
ملګری ملتونه

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو