خپرونه

Guidance on Ensuring Women’s Safe Participation In Surveys

30 November 2021
GIHA

خپور شوی له

د ملګرو ملتونو د ښځو برخه
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 5298
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 5347
File type: PDF
ډانلوډ شوې: 5547

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو