د دوامداری پراختیا اهداف
5

جنسیتی مساوات

جنسیتی مساوات ته د ټولو لاسرسی او د ښځو او نجونو پیاوړتیا