د دوامداری پراختیا اهداف
10

د نابرابرۍ کمول

په هیواد کښی د ننه او بهر د نا مساواتونو له منځه وړل