د دوامداری پراختیا اهداف
11

باثباته ښارونه او ټولنی

د انسانانو لپاره د جامع او خوندی ښارونو او استوګنځیو جوړول