اهداف توسعه پایدار
11

شهرها و جوامع پایدار

ساختن شهرها و زیستگاه‌های انسانی فراگير، امن، تاب‌آور و پايدار