اهداف توسعه پایدار
11

شهرها و جوامع پایدار

ساختن شهرها و زیستگاه‌های انسانی فراگير، امن، تاب‌آور و پايدار

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: