د دوامداری پراختیا اهداف
14

د اوبو لاندی ژوند

له سیندونو، دریابونو او نورو سرچینو څخه دوامداره ساتنه او ګټه اخیستل