کیسه

د مرستې د حقیقت او روڼتیا څرګندول: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او سیمه ییزو رسنیو ملګرتیا

13 December 2023
Mazar-e-Sharif
تشریح: Local journalists interview Mr. Saleh, a community resident on the impact of the concrete road built by UNDP in Mazar-e-Sharif.
انځور: © Abel Kavanagh/RCO-UNAMA

لیکوال

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

د کډوالۍ نړیوال سازمان
د کډوالۍ نړیوال سازمان
UNDPPA
United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs
د ملګرو ملتونو د جمیعت صندوق
د ملګرو ملتونو د جمیعت صندوق
د مهاجرو چارو کښی د ملګرو ملتونو عالی کمیساری
د مهاجرو چارو کښی د ملګرو ملتونو عالی کمیساری

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو