اهداف توسعه پایدار
14

زندگی زیر آب

حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها، و منابع دریایی برای توسعه پایدار

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار