د دوامداری پراختیا اهداف
15

په ځمکه باندی ژوند

د ځمکی له ایکو سیسټم څخه ساتنه، وده ورکول او ور څخه ګټه پورته کول. د ځنګولونو مدیریت، د صحرا د جوړیدو مخنیوی، او د ځمکی د تخریب مخنیوی