اهداف توسعه پایدار
15

زندگی روی زمین

حفاظت، ترمیم و ترویج استفاده پایدار از زیست‌بوم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مقابله با بیابان‌زایی، و توقف و معکوس کردن روند تخریب اراضی و توقف از بین رفتن تنوع زیستی

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: