خبرنامه

سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر تعلیق حضور دختران و زنان در پوهنتون ها را محکوم میکند و خواستار لغو فوری این تصمیم است

21 December 2022

کابل، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲

خانواده سازمان ملل متحد و تمامی جامعه بشردوستانه در افغانستان در خشم میلیون ها افغان و جامعه بین المللی در مورد تصمیم مقامات حاکم طالبان مبنی بر بستن پوهنتون ها الی امر ثانی به روی محصلین زن در سراسر کشور شریک است و از مقامات حاکم می خواهد که فوراً از این تصمیم منصرف شوند.

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم