اهداف توسعه پایدار
5

برابری جنسیتی

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار