اهداف توسعه پایدار
5

برابری جنسیتی

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران