اهداف توسعه پایدار
16

صلح، عدالت و نهادهای توانمند

ترویج جوامع صلح‌‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم‌آوری دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای کارآمد، پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح