اهداف توسعه پایدار
17

مشارکت برای اهداف

تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار