اهداف توسعه پایدار
17

مشارکت برای اهداف

تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار