نشریه

حقوق بشر در افغانستان: ۱۵ اگست ۲۰۲۱ الی ۱۵ جون ۲۰۲۲

20 July 2022
cover pic

پخش شده از سوی

هیات معاونت ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :5681

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم