نشریه

برگه معلومات بشردوستانه و نیازهای اساسی بشری ۲۰۲۳

20 May 2024

پخش شده از سوی

ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :106
File type: PDF
تعداد دانلودها :55
File type: PDF
تعداد دانلودها :72

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم