داستان

"اقدام اقلیمی برای مردم و سیاره: زمان آن اکنون است"

20 April 2021
Band Amir
توضیح تصویر: Band-e Amir, the first national park of Afghanistan
تصویر: © UNDP Afghanistan

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

ملل متحد
ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم