نشریه

گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان سال ۲۰۲۰ میلادی

09 September 2020
COVER PHOTO

پخش شده از سوی

برنامه انکشافی ملل متحد
File type: PDF
تعداد دانلودها :6926

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم