داستان

نمایش حقیقت و شفافیت کمک: مشارکت رسانه های محلی و سازمان ملل متحد در افغانستان

13 December 2023
Mazar-e-Sharif
توضیح تصویر: Local journalists interview Mr. Saleh, a community resident on the impact of the concrete road built by UNDP in Mazar-e-Sharif.
تصویر: © Abel Kavanagh/RCO-UNAMA

نوشته‌ی

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

سازمان بین‌المللی مهاجرت
سازمان بین‌المللی مهاجرت
UNDPA
بخش امور سیاسی ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد
صندوق جمعیت ملل متحد
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم