د دوامداری پراختیا اهداف
13

د اقلیم لپاره اقدام

د اقلیمی بدلونونو او د هغی د پایلو سره د مقابلی لپاره چټک ګام اخیستل