اهداف توسعه پایدار
13

اقدام برای اقلیم

اقدام فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن