کیسه

پاکو اوبو ته لاسرسی ژوند ژغوري او د ماشومانو د اوږو بار سپکوي

10 January 2021
Safe Water
انځور: © UNICEF Afghanistan/2020/Nahida Ahmadi

په دغه نوښت کښی د ملګرو ملتونو ښکیلی اداری

یونیسف
د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق

هغه اهداف چی ددی نوښت په واسطه یی ملاتړ کوو