د دوامداری پراختیا اهداف
7

پاکه او د لاسرسی وړ انرژی

پاکی او اطمینانی انرژی ته د خلکو لاسرسی باوری کول