اهداف توسعه پایدار
7

انرژی پاک و قابل دسترس

اطمینان از دسترسی به انرژی پاک، مطمین و پایدار برای همه

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار