د دوامداری پراختیا اهداف
8

مناسبی دندی او اقتصادی پیاوړتیا

پراخه اقتصادی پراختیا او ټولو خلکو ته د کار او دندی پیدا کول