اهداف توسعه پایدار
8

کار مناسب و رشد اقتصاد

ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل و شایسته برای همه