اهداف توسعه پایدار
8

کار مناسب و رشد اقتصاد

ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل و شایسته برای همه

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار