د دوامداری پراختیا اهداف
9

صنعت، نوښتونه او زیربنا

د دوامدارو زیربناؤ جوړول، د صنعت ترویج او نوښتونو ته وده ورکول