اهداف توسعه پایدار
9

صنعت، نوآوری و زیرساخت

ایجاد زیرساخت‌های تاب آور، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و پرورش نوآوری

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار