اهداف توسعه پایدار
9

صنعت، نوآوری و زیرساخت

ایجاد زیرساخت‌های تاب آور، ترویج صنعتی شدن فراگیر و پایدار و پرورش نوآوری