داستان

As Afghan women and girls are erased from society, the UN in Afghanistan stands with them

07 March 2023
Quote on International Women's Day
توضیح تصویر: #InHerWords
تصویر: © UN Afghanistan

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

UN
United Nations

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم