اهداف توسعه پایدار
4

آموزش باکیفیت

تضمین آموزش فراگیر، با کیفیت و برابر همچنین ترویج فرصت‌های یادگیری برای همه