اهداف توسعه پایدار
4

آموزش باکیفیت

تضمین آموزش فراگیر، با کیفیت و برابر همچنین ترویج فرصت‌های یادگیری برای همه

اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اهداف توسعه پایدار یک فراخوان جهانی برای اقدام برای پایان دادن به فقر، حفاظت از محیط زیست و آب و هوای زمین و اطمینان از این است که مردم در همه جا می توانند از صلح و رفاه برخوردار شوند. اهداف سازمان ملل متحد در افغانستان عبارتند از: