اهداف توسعه پایدار
10

کاهش نابرابری‌ها

کاهش نابرابری‌ در داخل و بیرون از کشورها

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار