اهداف توسعه پایدار
10

کاهش نابرابری‌ها

کاهش نابرابری‌ در داخل و بیرون از کشورها