اهداف توسعه پایدار
1

نبود فقر

پایان بخشیدن به تمامی گونه‌های فقر در همه جا

موقعیت طرح‌های کلیدی مرتبط به این هدف توسعه پایدار