اهداف توسعه پایدار
1

نبود فقر

پایان بخشیدن به تمامی گونه‌های فقر در همه جا