داستان

آب سالم زندگی را نجات میدهد

10 January 2021
Safe Water
تصویر: © UNICEF Afghanistan/2020/Nahida Ahmadi

نهادهای ملل متحد درگیر در این ابتکار

یونیسف
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد

اهدافی را که با انجام این طرح میخواهیم به دست بیاوریم