د دوامداری پراختیا اهداف
4

باکیفیته زده کړی

د پراخو، با کیفیته او مساوی زده کړو تضمین، او د زده کړی د فرصتونو برابرول